Enter fullscreen mode


toki pona[dictionary]
English: Toki Pona

Morphology:  noun

Italiano: Toki Pona

Wikipedia: 1

toki pona: toki pona
(not your lang?)->
(your name/email):

 
 
Glyphs
{MGMG}lower | lour